Gå till innehåll
Skånes Brottningsförbund

Startar: 27/03 16:30

Slutar: 27/03 21:00

Årsmöte 2023

De till Skånes Brottningsförbund anslutna föreningar kallas härmed till ordinarie årsmöte måndagen den 27 mars 2023 kl. 19.00.

Motioner Skånes Brottningsförbund tillhanda senast 13 mars 2022 via mail till info@skanebrottning.se

Lokal: Mötet kommer att hållas på Malmö Arena Hotell

Adress: Hyllie Boulevard 12, 215 32 Malmö

Förslag till

FÖREDRAGNINGSLISTA:

 • Mötets öppnande, prisutdelning
 • Val av två fullmaktsgranskare tillika rösträknare
 • Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Brottningsförbundet har upprättat.
 • Fastställande av föredragningslista för mötet.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Val av två protokolljusterare.
 • Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
  1. SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december
  2. SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari - 31 december
  3. SDF:s revisors berättelse för samma tid
 • Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning
 • Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i Arbetsutskottet för en tid av ett år
 • Val av två övriga ledamöter för en tid av två år
 • Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
 • Val av 1 revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamheten, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år
 • Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 • Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet
 • Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet
 • Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan
 • Behandling av förslag som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av SDF-styrelsens förslag.
 • Fastställande av årsavgift till SDF

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för SDF:et eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till SDF-mötet

Föreningar som inte fullgjort sina skyldigheter till eller ej tillhört Riksidrottsförbundet i två år äger inte rösträtt

Föreningar får representeras av två ombud, av vilket det ena utövar rösträtten

Varje förening har en (1) röst

Endast Skånes Brottningsförbunds fullmaktsformulär godkänns.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Diskussionsmöte 2023.pdf Pdf, 59.5 kB. 59.5 kB 2023-02-22 12.56
FULLMAK Sk. Brf.pdf Pdf, 81.4 kB. 81.4 kB 2023-02-22 12.56
Kallelse till Skånes Brottningsförbunds 88.pdf Pdf, 116.3 kB. 116.3 kB 2023-02-22 12.56
Parentation 2023.pdf Pdf, 82.3 kB. 82.3 kB 2023-02-22 12.56
Valberedning 1 Sk B F. 23.pdf Pdf, 12.5 kB. 12.5 kB 2023-02-22 12.56

Startar: 27/03 16:30

Slutar: 27/03 21:00

Sponsorer

Postadress

Skånes Brottningsförbund
c/o RF-SISU Skåne
Hylliestationstorg 2 3v
215 32 Malmö

info@skanebrottning.se

Besöksadress

Skånes Brottningsförbund
c/o RF-SISU Skåne
Hylliestationstorg 2 3v
215 32 Malmö

Fakturaadress

Skånes Brottningsförbund
Box 4
FE-35194
737 21 Fagersta

faktura@skanebrottning.se